Взглядъ

Міръ ограниченъ взглядомъ,
Всѣмъ тѣмъ, на что онъ падалъ.
Только безкрайность моря
Взгляду даруетъ волю!

Какъ изъ застѣнковъ тёмныхъ
Рвётся онъ неуёмно
Отъ каменнаго засилья
На морѣ упасть, обезсилѣвъ.

Въ неотличимо синѣй
Небесъ и воды глади
Реальный покой, мнимый?
Мигъ земной благодати.

2006